💥Great news 💥

Barymar VARAVVA – EKG,ECHO-Doppler,Holter-24 – no sing of DCM(15.01.2021)
Barymar VOROSHILOV – EKG,ECHO-Doppler,Holter-24 – no sing of DCM(29.01.2021)
Barymar AROWANA – ECHO-Doppler – no sign of DCM(31.01.2021)